Szukaj
Close this search box.

Oświadczenie majątkowe

oświadczenie majątkowe

Spis treści

Oświadczenie majątkowe to dokument, w którym osoby pełniące funkcje publiczne muszą ujawnić swój majątek osobisty i rodzinny. Zgodnie z polskim prawem, obowiązek złożenia takiego oświadczenia mają m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, sekretarze i skarbnicy gmin oraz powiatów, a także radni i członkowie zarządów jednostek samorządu terytorialnego. Celem oświadczenia majątkowego jest zwiększenie transparentności życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji.

Oświadczenie składa się z dwóch części – jawnej (część A) i niejawnej (część B). W części jawnej należy wykazać posiadane nieruchomości, pojazdy, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz inne składniki majątku. Część niejawna obejmuje informacje o dochodach osiąganych z różnych źródeł, w tym z tytułu zatrudnienia i prowadzonej działalności gospodarczej.

Kluczowe wnioski

 • Oświadczenie majątkowe jest dokumentem, w którym osoby pełniące funkcje publiczne muszą ujawnić swój majątek osobisty i rodzinny.
 • Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego dotyczy m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, sekretarzy i skarbników gmin oraz powiatów, a także radnych i członków zarządów jednostek samorządu terytorialnego.
 • Celem oświadczenia majątkowego jest zwiększenie transparentności życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji.
 • Oświadczenie składa się z części jawnej i niejawnej, przy czym w części jawnej ujawniane są informacje o posiadanym majątku, a w części niejawnej – informacje o dochodach.
 • Złożone oświadczenia majątkowe podlegają weryfikacji i kontroli.

Podstawa prawna składania oświadczeń majątkowych

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tymi aktami prawnymi, osoby pełniące funkcje publiczne na szczeblu gminnym i powiatowym, takie jak wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, sekretarze, skarbnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych gmin i powiatów, a także członkowie organów zarządzających gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta lub starosty, są zobowiązane do corocznego składania oświadczeń o stanie swojego majątku.

Powyższe przepisy stanowią podstawę prawną do składania oświadczeń majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne na szczeblu samorządowym. Celem tych regulacji jest zwiększenie transparentności życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji.

Wzory formularzy oświadczeń majątkowych

Istnieją urzędowe wzory formularzy oświadczeń majątkowych, które osoby zobowiązane muszą wypełnić. Odrębne wzory dotyczą m.in. wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy i skarbników gmin, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, radnych gmin, a także członków zarządów powiatów, sekretarzy i skarbników powiatów oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Wzory te określają szczegółowo, jakie informacje należy zawrzeć w oświadczeniu majątkowym.

Osoby zobowiązane Wzór formularza
Wójtowie, zastępcy wójtów, sekretarze i skarbnicy gmin Wzór nr 1
Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych Wzór nr 2
Radni gmin Wzór nr 3
Członkowie zarządów powiatów, sekretarze i skarbnicy powiatów Wzór nr 4
Kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych Wzór nr 5

Te urzędowe wzory formularzy oświadczeń majątkowych precyzyjnie określają, jakie informacje powinni zawrzeć w nich urzędnicy i politycy zobowiązani do złożenia takiego dokumentu.

Miejsca przechowywania oświadczeń majątkowych

Złożone oświadczenia majątkowe przechowywane są w wyznaczonych miejscach, w zależności od stanowiska lub funkcji pełnionej przez osobę składającą oświadczenie. Przykładowo, oświadczenia wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy i skarbników gmin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta. Oświadczenia radnych gminnych natomiast znajdują się w Biurze Rady Miasta. Z kolei oświadczenia dyrektorów i kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, a także dyrektorów gminnych instytucji kultury, przechowywane są w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta. Dostęp do tych dokumentów jest ograniczony, a ich kontrola odbywa się na zasadach określonych w przepisach prawa.

Ważną kwestią jest archiwizacja oraz dostępność tych dokumentów. Odpowiednie urzędy gminne i powiatowe mają obowiązek przechowywania oświadczeń majątkowych, zapewniając jednocześnie kontrolę nad tymi informacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejsce przechowywania Rodzaj oświadczeń
Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Oświadczenia wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy i skarbników gmin oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta
Biuro Rady Miasta Oświadczenia radnych gminnych
Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Oświadczenia dyrektorów i kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, a także dyrektorów gminnych instytucji kultury

Podsumowując, oświadczenia majątkowe składane przez osoby pełniące funkcje publiczne są przechowywane i archiwizowane w określonych miejscach, takich jak urzędy gminne i powiatowe. Dostęp do tych dokumentów jest kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

oświadczenie majątkowe – co zawiera?

Oświadczenie majątkowe składa się z dwóch części – jawnej (część A) i niejawnej (część B). W części jawnej ujawnia się informacje o posiadanym majątku, w tym:

 • nieruchomości,
 • pojazdy mechaniczne,
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych,
 • inne składniki majątkowe.

W części niejawnej natomiast zawarte są dane dotyczące dochodów osiąganych z różnych źródeł, w tym z tytułu zatrudnienia, prowadzonej działalności gospodarczej, a także informacje o zobowiązaniach pieniężnych. Część B oświadczenia nie jest jawna i nie podlega upublicznieniu.

Część jawna (A) Część niejawna (B)
 • Nieruchomości
 • Pojazdy mechaniczne
 • Środki pieniężne na rachunkach bankowych
 • Inne składniki majątku
 • Dochody z tytułu zatrudnienia
 • Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej
 • Informacje o zobowiązaniach pieniężnych

Część B oświadczenia, która zawiera dane dotyczące dochodów i zobowiązań, nie jest jawna i nie podlega upublicznieniu.

Komisje kontrolujące oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe składane przez osoby pełniące funkcje publiczne podlegają starannej weryfikacji i kontroli. Na poziomie gmin i powiatów odpowiadają za to specjalne komisje, takie jak Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej czy Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych. Komisje te mają prawo wglądu do złożonych oświadczeń majątkowych i mogą przeprowadzać postępowania wyjaśniające w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Wyniki kontroli są następnie przekazywane odpowiednim organom, np. radzie gminy lub powiatu, gdzie podlegają dalszemu nadzorowi i weryfikacji. Takie kompleksowe podejście do oświadczeń majątkowych ma na celu zapewnienie pełnej transparentności życia publicznego oraz skuteczne przeciwdziałanie korupcji.

Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego muszą pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Po pierwsze, oświadczenie należy złożyć w dwóch egzemplarzach w terminie do 30 kwietnia każdego roku, z danymi na koniec poprzedniego roku kalendarzowego. Po drugie, informacje zawarte w oświadczeniu muszą być pełne, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Składający oświadczenie ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia lub złożenie go niezgodnie z prawdą może skutkować karami administracyjnymi lub nawet karno-skarbowymi.

Wniosek

Oświadczenie majątkowe to ważny dokument, który służy zwiększeniu przejrzystości życia publicznego oraz przeciwdziałaniu korupcji. Osoby pełniące funkcje publiczne, takie jak urzędnicy samorządowi czy politycy, mają ustawowy obowiązek corocznego składania takiego oświadczenia, w którym muszą wykazać swój majątek osobisty i rodzinny.

Oświadczenia majątkowe są dokumentami częściowo jawnymi, co oznacza, że informacje o posiadanych nieruchomościach, pojazdach czy środkach pieniężnych na kontach bankowych są ogólnie dostępne, natomiast dane dotyczące dochodów i zobowiązań finansowych pozostają poufne.

Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji i kontroli przez specjalne komisje, a osoby, które podają w nich nieprawdziwe informacje, ponoszą odpowiedzialność prawną. Transparentność życia publicznego jest kluczowym elementem budowania zaufania obywateli do władzy i przeciwdziałania korupcji.

FAQ

Co to jest oświadczenie majątkowe?

Oświadczenie majątkowe to dokument, w którym osoby pełniące funkcje publiczne muszą ujawnić swój majątek osobisty i rodzinny. Celem oświadczenia majątkowego jest zwiększenie transparentności życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji.

Kto ma obowiązek składania oświadczenia majątkowego?

Zgodnie z polskim prawem, obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego mają m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, sekretarze i skarbnicy gmin oraz powiatów, a także radni i członkowie zarządów jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie informacje zawiera oświadczenie majątkowe?

Oświadczenie składa się z dwóch części – jawnej (część A) i niejawnej (część B). W części jawnej należy wykazać posiadane nieruchomości, pojazdy, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych oraz inne składniki majątku. Część niejawna obejmuje informacje o dochodach osiąganych z różnych źródeł, w tym z tytułu zatrudnienia i prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaka jest podstawa prawna składania oświadczeń majątkowych?

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gdzie przechowywane są oświadczenia majątkowe?

Złożone oświadczenia majątkowe przechowywane są w wyznaczonych miejscach, w zależności od stanowiska lub funkcji pełnionej przez osobę składającą oświadczenie, np. w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta lub Biurze Rady Miasta.

Kto kontroluje oświadczenia majątkowe?

Na poziomie gmin i powiatów za kontrolę oświadczeń majątkowych odpowiadają specjalne komisje, takie jak Komisja Rewizyjna, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej czy Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych.

Jakie są zasady wypełniania oświadczeń majątkowych?

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego muszą pamiętać o kilku kluczowych zasadach, m.in. złożeniu oświadczenia w dwóch egzemplarzach do 30 kwietnia każdego roku, z danymi na koniec poprzedniego roku kalendarzowego, oraz podaniu pełnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji.

Powiązane artykuły